Skip to content Skip to footer

Klauzula informacyjna RODO

Szanowny Kliencie,

W  związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). – czyli tzw. RODO,

 prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Naszej Firmie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO zostało stworzone, aby dać wszystkim osobom fizycznym większą kontrolę nad sposobem, w jaki ich dane są wykorzystywane.

Kto jest administratorem danych?

  • Administratorem danych osobowych jest Spółka Arkop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Jerzmanowskiej 18;
  • Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym mogę się skontaktować za pomocą e-maila: iodo@arkop.com.pl

Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy informacje dobrowolnie  uzyskiwane od klientów podczas:

1) wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www;

2) wypełniania formularzy lub ankiet w formie papierowej;

3) rozmów telefonicznych;

4) korespondencji e-mail;

5) przekazania przez Ciebie do nas dokumentów;

6) składania przez Ciebie zamówień i zapytań;

7) spotkań z naszymi pracownikami i przedstawicielami;

8) przekazania danych w zawartej umowie deweloperskiej, rezerwacyjnej.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane?

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

1) obowiązujących przepisów prawa, w celu realizacji obowiązków ustawowych;

2) zawartych umów, w celu realizacji postanowień danej umowy;

3) na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe udostępniamy:

1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, urzędom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej, organom nadzoru);

2) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne)

3)  innym spółkom powiązanym z Arkop sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, w  tym spółkom celowym

4) Pracownikom, współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania,

5) Podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych, wśród których znajdują się m.in.:  Generalny Wykonawca, Zarządca Nieruchomości, Bank, w którym został otworzony Rachunek Powierniczy dla prowadzonego Przedsięwzięcia Deweloperskiego;

6) Odbiorcom danym osobowych t.j. Kancelarii Notarialnej, celem sporządzenia projektu umowy;

7) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein),

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

 Jakie prawa  przysługują wszystkim, których dane są udostępniane i przetwarzane?

Każdej osobie, której dane osobowe są udostępniane, przetwarzane i przekazywane przysługują następujące prawa, w świetle obowiązujących przepisów :

1)  prawo dostępu do danych,

2) prawo do sprostowania danych , gdy są one nieprawidłowe,

3) prawo do żądania usunięcia danych

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,

5)  prawo do przenoszenia danych,

6) Prawo do kopiowania danych

7) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do bycia zapomnianym

8) Prawo do bycia reprezentowanym

9) Prawo do odszkodowania

10)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO).

Ponadto:

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o promocjach, wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych, w tym informacji spersonalizowanych.

W dalszej kolejności niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości sporządzenia projektu umowy oraz zawarcia umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przeniesienia własności czy przekazania lokalu.

Dbałość o  dane osobowe Naszych Klientów i ich bezpieczeństwo zawsze była dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkiej staranności, aby dane Naszych Klientów pozostały bezpieczne.